+32 (0) 4 86 900 262
  info@wulfrank.be

Verkoopsvoorwaarden

ledere overeenkomst met WUlFRANK Nico, hierna genoemd 'VERKOPER', wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden.
Enkel bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen, hebben voorrang op de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

1. Een prijsofferte is een maand geldig na datum offerte.

2. Prijzen zijn indusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Bij aanvang van de werkzaamheden dient een bedrag ten belope van 30% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald.

4. Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, wekelijks gefactureerd. De definilieve afrekening gebeurt op het einde van de werken.

5. Facturen zijn steeds onmiddellijk te betalen.

6. De kleuren moeten gekozen worden vooraleer de eerste laag wordt geplaatst.
Wordt de kleur toch verandert en er hiervoor een bijkomende laag moel worden aangebracht, wordt deze aan de offerte toegevoegd.
Indien in een kamer aanvankelijk slechts een kleur is voorzien, moor deze naderhand in verschillende kleuren werd veranderd, wordt de offerte overeenkomstig verhoogd.

7. Verkoper behoudt zich het recht voor het werk, geheel dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren.

8. ledere wijziging van de planning door de opdrachtgever heek tol gevolg dol de uilvoering van andere opdrachlen door verkoper voorrang heek op de opdrachl in kweslie.

9. Op de opdrachtgever rust de plichl de werkzaamheden mogelijk Ie maken, waoronder ervoor Ie zorgen dot de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uilvoering
van de werken mogelijk is.

10.Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochligheid, temperatuurwisselingen en wind.
Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10 C zijn ten laste van de opdrachtgever. <-- graden toevoegen

11. De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit.

12. De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looplijd van de werken.

13. Diefslal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever.

14. Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene begindatum te beginnen, zullen de verloren uren en gemaakle verplaatsingskosten worden aangerekend.
Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen.

15. Zijn herstellingen of ondere werken nodig vóór of tijdens de werken, worden deze uitgevoerd door verkoper en voor rekening van de opdrachtgever.

16. De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze
door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen
van de opdrachtgever en voor diens rekening.

17. Eist de opdrachlgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat verkoper voorbehoud heeft gemaakt
en de opdrachlgever de opdracht heeft bevestigd.

18. Onvoorzienbore omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier,
zullen als meerprijs worden aangerekend.

19. Alle schade aan het schilderwerk die niet veroorzaakt werd door verkoper, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersleld of herbegonnen.

20. De opdrachtgever heeft, overeenkomslig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, ten allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen.
Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de tolaalprijs, hetgeen overeenstemt met het voorschot indien dit reeds werd betaald.

21. Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan verkoper, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan
of schade die hierdoor is ontstaan.

22. Verkoper is niet aansprakelijk voor een slecht resullaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hem
zouden aangebracht zijn, zoals een eerste laag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan, de door de schrijnwerker geplaatste laag op hout edm.

23. Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwoliteit of von een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven,
desondanks het schriftelijk en gemotiveerde voorbehoud van verkoper, is deze laatste ontslagen van aile verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou voorkomen.

24. Lichte schakering- of samenstellingsverschillen kunnen bestaan tussen het monster en de uitvoering.

25. Klachten moeten binnen de 14 dagen no de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn.

26. Partijen komen overeen om geschillen bij voorkeur in der minne te regelen.

27. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Eventuele tussentijdse aanpassingen van deze voorwaarden worden kenbaar gemaakt via de website van WULFRANK Nico:
www.wulfrank.be/contact/verkoopsvoorwaarden

(Klik hier om de verkoopsvoorwaarden te downloaden)